Wolfeld

/// KUNSTVÆRK

Thyra

200 x 160 cm.

Stort maleri i oliemaling.